Moodbite maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze site ga je akkoord met het plaatsen van cookies. Lees meer

Algemene voorwaarden

MOODBITE
Katrien Liefsoens
Muggenhoekstraat 5
3560 LUMMEN
+32 472 68 73 05
info@moodbite.be

Tot uiterlijk 19 oktober kandidaat-ondernemer bij:
Ondernemersatelier CVBA SO – Starterslabo Limburg
Windekestraat 1, 3600 Genk
Ondernemingsnummer: 0876478439
Btw-nr.: BE 0876 478 439
RPR Tongeren
www.starterlabo.be
lim@starterslabo.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van Moodbite, gevestigd in de Muggenhoekstraat 5 te Lummen, onderdeel van het Ondernemersatelier, een CVBA SO met maatschappelijke zetel in de te Genk, BTW BE 0876 478 439, RPR Tongeren, (hierna ‘leverancier’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Katrien Liefsoens moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door het Katrien Liefsoens aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Katrien Liefsoens niet. Katrien Liefsoens is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Katrien Liefsoens is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. smaak, kwaliteit, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Katrien Liefsoens. Katrien Liefsoens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan een selectie maken uit het aanbod op de webshop. Via een selectieknop kan je de gekozen producten toevoegen aan het winkelmandje. Wanneer de klant klaar is kan hij ervoor kiezen de producten aan te kopen door de betalingsprocedure te doorlopen.

 • Aanmelden of registreren
 • Bevestig bestelling
 • Betaalwijze kiezen
 • Volg de betalingsprocedure zoals beschreven
 • De webshop bevestigd je aankoop met een melding

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart (Visa, Mastercard,…)
 • via bankkaart (Bancontact voor Belgische banken, iDeal voor Nederlandse banken of rechtstreeks online bankieren via Belfius of KBC/CBC)

Eventueel bijkomende kosten voor bepaalde betalingswijzen worden meegedeeld voor het afrekenen.

Katrien Liefsoens is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant, leveringstermijnen aan te passen, leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Zodra de betaling verwerkt is, wordt de bestelling klaargemaakt voor verzending. De verzendingen worden in opdracht van Katrien Liefsoens door een extern verzendbedrijf uitgevoerd. De levertermijn is afhankelijk van de afstand tot de klant. Algemeen hanteren we volgende levertermijnen:

 • België: volgende werkdag na verzending
 • Frankrijk: 2 à 3 werkdagen na verzending
 • Nederland en Luxemburg: de werkdag na verzending
 • Voor de overige landen moet je rekenen op 2 tot 10 werkdagen na verzending, afhankelijk van het land van bestemming

De levertermijnen zijn niet bindend en kunnen afwijken. De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij met het oog op de levering aan de verkoper verschaft bij het plaatsen van een bestelling. Katrien Liefsoens draagt geen verantwoordelijkheid voor het feit dat de verkochte goederen niet of niet tijdig konden geleverd worden, als de coördinaten van de geadresseerde door de klant niet correct werden ingevoerd.

Alle kosten met betrekking tot de levering worden afzonderlijk en duidelijk meegedeeld voor het afrekenen. De leveringskosten zijn afhankelijk van het volume van de bestelling en de afstand tot de eindbestemming.

Een groot volume aan dranken verzenden of bezorgen is mogelijk na onderling overleg. Per post verzenden we maximum 30 flesjes, zonder andere artikelen. In combinatie met andere artikelen kunnen er maximum 15 tot 20 stuks verzonden worden, afhankelijk van het volume van de andere artikelen.

Persoonlijke levering is steeds bespreekbaar. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa, buiten Europa dient men een overeenkomst af te sluiten met het Ondernemersatelier met betrekking tot levering in desbetreffende regio. Meer info via info@moodbite.be.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant, een pakjesautomaat of een postkantoor in België, geleverd binnen 1 of 2 dagen na ontvangst van de betaling. Voor de rest van Europa geldt er een termijn van 4 dagen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Moodbite met foto.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Katrien Liefsoens was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Katrien Liefsoens.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Katrien Liefsoens te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen bij Katrien Liefsoens:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen met opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Katrien Liefsoens, Muggenhoekstraat 5, 3560 Lummen, tel: +32 (0) 472 687 305, info@moodbite.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Katrien Liefsoens heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Moodbite tav Katrien Liefsoens, Muggenhoekstraat 5, 3560 Lummen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt het Ondernemersatelier zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Katrien Liefsoens alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Katrien Liefsoens op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Katrien Liefsoens wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Katrien Liefsoens geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Katrien Liefsoens betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Katrien Liefsoens, Muggenhoekstraat 5, 3560 Lummen.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant het Katrien Liefsoens zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 week na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Beschadigingen die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

Katrien Liefsoens is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472 687 305, via e-mail op info@moodbite.be of per post op het volgende adres: Muggenhoekstraat 5, 3560 Lummen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Katrien Liefsoens respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Katrien Liefsoens, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Katrien Liefsoens, Muggenhoekstraat 5, 3560 Lummen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Katrien Liefsoens heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Katrien Liefsoens houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@moodbite.be.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Katrien Liefsoens om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van het Ondernemersatelier. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Op de hoogte blijven?

meld je aan en ontvang onze nieuwste aanbiedingen